Brevard

Individual Game-by-Game Summaries


 

Individual Game-by-Game

 


 

Games Played

 

##  Player  gp/gs  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
51  B. Abendroth   7/2  ...   XXX   START  START  XXX   ...   XXX   XXX   XXX   ...  
47  S. Amos   10/1  XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
24  T. Arrington   8/1  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   ...   XXX   START 
57  A. Barrentine   8/4  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   START  START  ...   START  START 
44  J. Bullard   8/-  XXX   ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
67  C. Byars   9/8  START  START  START  XXX   START  START  START  START  START  ...  
75  C. Campbell   4/-  ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   ...  
68  L. Carpenter   4/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
81  H. Carriel   9/2  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   START  ...  
65  C. Chambers   8/-  ...   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
26  D. Church   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
22  E. Collins   2/2  START  START  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
45  J. Compton   9/1  XXX   XXX   XXX   START  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
53  A. Cordell   7/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   ...   XXX   ...  
74  J. Davis   8/8  START  START  ...   START  START  START  START  START  START  ...  
49  R. Dirton   7/-  ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
40  M. Duff   7/-  ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
99  A. Dukuly   10/2  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   XXX   START 
36  J. Durm   10/9  START  START  START  START  XXX   START  START  START  START  START 
85  E. Elder   5/-  ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
84  J. Fleming   6/1  START  ...   ...   ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
96  T. Flynn   9/8  START  START  START  START  START  START  ...   START  START  XXX  
86  M. Fram   2/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...  
5   M. Gaines   8/2  XXX   ...   ...   XXX   XXX   START  XXX   XXX   XXX   START 
6   M. Gist   10/5  XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   START  START  START  START 
12  K. Hamilton   4/4  START  START  START  START  ...   ...   ...   ...   ...   ...  
52  J. Hardee   9/9  START  START  ...   START  START  START  START  START  START  START 
30  C. Henry   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
72  T. Ho   10/9  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START 
7   D. Hudson   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
87  K. Irby   9/-  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
92  J. Jefferson   9/1  START  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
13  S. Johnson   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
15  X. Johnson   3/-  ...   XXX   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...   ...  
78  B. Jones   8/1  ...   XXX   START  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
14  S. Jones   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
83  J. Light   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
42  J. Long   8/1  START  XXX   XXX   XXX   ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX  
46  C. Lorenz   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
11  L. Lovelace   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
43  Z McAlister   10/9  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START 
27  C. McIntosh   1/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
66  Z. Metts   9/9  START  START  START  START  START  START  START  START  START  ...  
29  R. Morton   10/3  XXX   XXX   XXX   START  START  XXX   XXX   START  XXX   XXX  
79  D. Neely   8/8  START  START  START  START  START  ...   START  START  START  ...  
82  Z. Page   5/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   ...   ...   ...   ...  
23  R. Parks   2/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...  

##  Player  gp/gs  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
88  C. Pertz   9/4  XXX   XXX   START  START  XXX   START  XXX   START  XXX   ...  
3   S. Pratt   9/7  START  START  START  XXX   START  START  XXX   START  ...   START 
94  S. Putmon   2/-  ...   ...   ...   ...   XXX   ...   XXX   ...   ...   ...  
54  B. Rawls   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
28  C. Reynolds   9/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
56  J. Richardson   9/9  START  START  START  START  START  START  START  START  START  ...  
97  J. Rucker   6/-  XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...  
33  D. Simon   2/-  XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
50  P. Simunyu   5/1  XXX   XXX   START  ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...  
20  B. Spinks   9/-  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
25  J. Taylor   7/7  START  START  START  ...   ...   START  START  START  START  ...  
48  I. Townson   1/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
62  T. Underwood   5/-  ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...  
35  C. Waldo   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...  
73  J. Wernquist   2/-  ...   ...   XXX   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...  
4   D. White   8/2  START  START  XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   ...   XXX  
10  T. Wilborn   10/10  START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
32  A. Williams   9/7  XXX   XXX   START  START  START  START  START  START  START  ...  
37  Da. Williams   4/-  ...   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   XXX  
2   D. Wilson   10/5  XXX   START  XXX   START  START  XXX   START  XXX   START  XXX  

 

Total Tackles Game-by-Game

 

TOTAL TACKLES  ua-a  total  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
S. Jones LB  38-60  98  3-6   1-5   6-1   7-14   1-2   1-3   4-6   5-4   7-11   3-8  
Z McAlister LB  17-46  63  0-5   1-7   3-2   2-9   3-3   0-2   0-5   2-0   5-6   1-7  
B. Rawls LB  23-39  62  2-3   1-2   2-3   4-8   4-2   0-4   1-4   7-3   2-5   0-5  
M. Gist  19-39  58  -   0-2   1-2   0-5   2-6   3-5   2-6   7-2   0-4   4-7  
J. Durm DB  21-31  52  3-4   3-3   -   1-7   -   0-2   2-4   8-5   3-2   1-4  
B. Spinks  22-21  43  DNP   0-1   1-0   1-3   1-1   2-3   3-3   6-2   2-1   6-7  
R. Morton LB  17-19  36  0-1   -   4-2   2-5   3-0   1-1   5-4   2-0   0-3   0-3  
T. Flynn DL  7-27  34  2-4   0-5   1-1   0-7   1-1   1-2   DNP   0-1   1-3   1-3  
S. Johnson DB  17-17  34  2-5   4-1   -   3-1   1-1   2-3   -   -   4-3   1-3  
T. Wilborn DB  12-14  26  3-5   1-2   1-0   3-5   -   -   -   0-1   1-0   3-1  
J. Hardee DL  3-22  25  1-1   0-2   DNP   0-6   0-1   0-1   0-2   1-2   1-3   0-4  
S. Amos DB  14-11  25  -   0-4   2-0   0-1   6-4   2-1   -   1-0   2-1   1-0  
J. Jefferson DL  8-16  24  0-3   1-4   1-0   1-6   -   2-3   2-0   1-0   -   DNP  
T. Ho  3-21  24  -   0-3   2-0   0-5   1-3   0-3   0-3   0-1   0-2   0-1  
A. Barrentine LB  3-20  23  DNP   -   0-2   0-2   -   1-3   -   DNP   0-1   2-12  
P. Simunyu LB  9-13  22  0-2   2-7   2-0   DNP   DNP   DNP   DNP   4-2   1-2   DNP  
A. Williams DB  10-11  21  1-1   1-3   1-0   1-3   -   2-2   2-0   1-1   1-1   DNP  
A. Dukuly DL  3-13  16  0-2   0-2   0-1   0-1   0-1   1-2   0-1   1-1   -   1-2  
C. Lorenz  5-7  12  1-2   -   -   -   -   -   -   1-2   3-2   0-1  
E. Collins LB  2-9  11  1-4   1-5   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
B. Jones DL  4-7  11  DNP   1-1   2-3   0-3   -   1-0   -   -   -   DNP  
J. Long LB  4-4  1-3   -   1-0   -   DNP   0-1   DNP   1-0   -   1-0  
D. White DB  4-4  2-0   1-0   -   0-2   DNP   0-1   -   1-0   DNP   0-1  
J. Compton  3-4  -   0-2   1-1   1-0   DNP   0-1   -   -   -   1-0  
J. Rucker LB  2-3  -   DNP   DNP   -   0-1   0-2   -   2-0   DNP   DNP  
C. Henry  2-2  0-1   -   -   1-1   -   -   -   -   -   1-0  
R. Dirton DB  4-0  DNP   DNP   1-0   -   2-0   1-0   -   -   -   DNP  
E. Elder  2-1  DNP   DNP   -   DNP   DNP   -   -   1-1   1-0   DNP  
J. Bullard LB  2-1  -   DNP   -   DNP   -   0-1   -   -   -   2-0  
T. Arrington  2-1  -   1-0   -   -   -   DNP   -   DNP   -   1-1  
C. Chambers  0-3  DNP   -   -   DNP   -   0-1   -   -   -   0-2  
TEAM  3-0  1-0   -   2-0   -   -   -   -   -   -   -  
C. Pertz  2-0  1-0   1-0   -   -   -   -   -   -   -   DNP  
M. Duff DB  2-0  DNP   DNP   -   1-0   -   -   -   1-0   -   DNP  
S. Putmon DL  0-2  DNP   DNP   DNP   DNP   -   DNP   0-2   DNP   DNP   DNP  
H. Carriel  0-1  -   0-1   -   -   -   -   -   -   -   DNP  
D. Hudson  1-0  -   -   -   -   -   -   1-0   -   -   -  
J. Light  1-0  -   -   -   -   -   -   -   -   1-0   -  
J. Fleming  1-0  -   DNP   DNP   DNP   -   DNP   -   -   1-0   -  
R. Parks  1-0  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   -   1-0   DNP  
L. Carpenter  1-0  -   -   1-0   -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
L. Lovelace  1-0  -   -   -   -   1-0   -   -   -   -   -  
J. Wernquist DL  1-0  DNP   DNP   1-0   DNP   DNP   DNP   -   DNP   DNP   DNP  

 

Rushing/Receiving Game-by-Game

 

RUSHING  no-yds/td  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
J. Taylor RB  88-443/4  15-61/0  24-110/2  7-31/0  DNP  DNP  9-56/1  9-60/0  13-32/1  11-93/0  DNP 
T. Wilborn  71-363/1  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  13-48/0  14-116/1  19-80/0  16-90/0  9-29/0  0-0/0 
D. Wilson RB  81-268/2  3-15/0  8-18/0  4-10/0  3-0/0  15-49/1  16-64/1  10-34/0  2-6/0  12-45/0  8-27/0 
D. Hudson WR  55-186/3  5-21/0  3-22/0  0-0/0  2-1/0  12-52/0  11-27/2  4-14/0  6-10/0  4-18/0  8-21/1 
S. Pratt WR  14-85/0  3-17/0  1-6/0  1--2/0  0-0/0  0-0/0  4-19/0  2-16/0  0-0/0  DNP  3-29/0 
T. Arrington RB  26-83/1  3-2/0  3--3/0  2-1/0  4-10/0  0-0/0  DNP  0-0/0  DNP  2-0/0  12-73/1 
M. Gaines QB  38-79/1  1-7/0  DNP  DNP  2-22/0  8-20/0  0-0/0  5--1/0  8-48/1  1--13/0  13--4/0 
X. Johnson  16-74/0  DNP  0-0/0  DNP  DNP  DNP  16-74/0  0-0/0  DNP  DNP  DNP 
J. Compton WR  19-38/0  0-0/0  1-4/0  2-4/0  11-23/0  DNP  0-0/0  1-5/0  0-0/0  2--5/0  2-7/0 
J. Fleming WR  6-25/0  0-0/0  DNP  DNP  DNP  4-14/0  DNP  1-6/0  0-0/0  0-0/0  1-5/0 
R. Parks RB  2--1/0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  0-0/0  2--1/0  DNP 
TEAM  2--2/0  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  2--2/0  DNP  DNP  DNP 
K. Hamilton QB  8--41/0  2--16/0  4--11/0  1--7/0  1--7/0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 

RECEIVING  no-yds/td  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
D. Hudson WR  21-256/1  1--1/0  4-68/1  9-128/0  2-34/0  2-14/0  0-0/0  1-2/0  0-0/0  0-0/0  2-11/0 
S. Pratt WR  8-135/1  1-7/0  0-0/0  4-101/1  0-0/0  1-5/0  0-0/0  2-22/0  0-0/0  DNP  0-0/0 
H. Carriel WR  5-94/2  0-0/0  0-0/0  1-1/0  3-83/2  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-10/0  DNP 
K. Irby WR  7-59/0  0-0/0  3-18/0  2-12/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-17/0  1-12/0 
J. Taylor RB  5-53/0  4-52/0  0-0/0  1-1/0  DNP  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP 
C. Pertz WR  3-45/0  0-0/0  1--4/0  1-14/0  0-0/0  0-0/0  1-35/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP 
D. Wilson RB  11-23/1  0-0/0  2-6/0  5-19/0  1--4/0  0-0/0  1-3/1  0-0/0  0-0/0  2--1/0  0-0/0 
C. McIntosh WR  1-18/0  DNP  DNP  DNP  1-18/0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Da. Williams WR  3-14/0  DNP  0-0/0  3-14/0  0-0/0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  0-0/0 
J. Compton WR  2-8/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  2-8/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
M. Gist WR  2-7/1  1-1/0  0-0/0  1-6/1  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
C. Lorenz TE  2-6/1  0-0/0  1-5/0  1-1/1  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
J. Fleming WR  2-5/0  2-5/0  DNP  DNP  DNP  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
T. Arrington RB  1-1/0  1-1/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0 


 

Return Stats Game-by-Game

 

PUNT RETURNS  no-yds  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
J. Light   10-74  1-1  4-29  2-18  2-26  1-0 
Z McAlister   2-9  2-9 

KICK RETURNS  no-yds  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
S. Johnson   27-584  2-23  2-41  7-198  3-64  3-63  3-84  3-41  4-70 
T. Wilborn   6-162  2-39  1-18  2-77  1-28 
B. Spinks   6-110  DNP  2-42  3-48  1-20 
Da. Williams   7-104  DNP  2-35  2-32  2-21  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  1-16 
R. Parks   2-33  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  2-33  DNP 
J. Compton   1-27  1-27  DNP 
S. Jones   1-11  1-11 

INT. RETURNS  no-yds  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
M. Gist   3-29  1-0  1-0  1-29 
S. Amos   1-0  1-0 
B. Spinks   1-0  DNP  1-0 
J. Hardee   1-10  DNP  1-10 
S. Jones   1-37  1-37 
T. Wilborn   1-8  1-8 

FUMBLE RETURNS  no-yds  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  


 

Sacks Game-by-Game

 

SACKS  ua-a  total  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
B. Rawls LB  3-0  1-8   -   -   1-5   -   -   -   1-4   -   -  
T. Ho  1-1  -   -   -   -   2-8   -   -   -   -   -  
A. Dukuly DL  0-1  -   -   -   -   1-5   -   -   -   -   -  
J. Hardee DL  0-1  -   -   DNP  1-2   -   -   -   -   -   -  
R. Morton LB  1-0  -   -   -   -   -   -   1-5   -   -   -  
J. Jefferson DL  0-1  -   -   -   1-2   -   -   -   -   -   DNP 
E. Collins LB  1-0  1-6   -   DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
S. Jones LB  1-0  -   -   -   -   -   -   -   -   -   1-10  

 

Tackle For Loss Game-by-Game

 

TACKLES FOR LOSS  ua-a  total  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
B. Rawls LB  4-3  5.5  1.0-8   -   -   1.5-6   -   -   1.0-1   1.0-4   1.0-2   -  
J. Jefferson DL  2-3  3.5  -   0.5-2   -   1.5-16   -   0.5-0   1.0-1   -   -   DNP 
S. Jones LB  2-3  3.5  -   -   -   1.0-1   -   0.5-1   -   -   0.5-2   1.5-12  
M. Gist  1-3  2.5  -   -   -   1.0-1   -   -   -   1.0-1   0.5-1   -  
C. Lorenz  2-1  2.5  1.0-1   -   -   -   -   -   -   1.0-1   0.5-0   -  
T. Ho  1-3  2.5  -   0.5-2   -   0.5-1   1.5-8   -   -   -   -   -  
Z McAlister LB  2-1  2.5  -   -   1.0-3   -   0.5-2   -   -   -   1.0-1   -  
R. Morton LB  2-0  2.0  -   -   -   -   -   -   2.0-8   -   -   -  
E. Collins LB  1-2  2.0  1.0-6   1.0-2   DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
J. Hardee DL  1-2  2.0  -   0.5-0   DNP  0.5-2   -   -   -   -   1.0-2   -  
P. Simunyu LB  1-1  1.5  -   0.5-1   1.0-6   DNP  DNP  DNP  DNP  -   -   DNP 
A. Barrentine LB  1-1  1.5  DNP  -   -   -   -   -   -   DNP  -   1.5-2  
S. Amos DB  1-0  1.0  -   -   -   -   1.0-1   -   -   -   -   -  
T. Flynn DL  0-2  1.0  -   0.5-1   -   0.5-0   -   -   DNP  -   -   -  
TEAM  1-0  1.0  -   -   1.0-2   -   -   -   -   -   -   -  
T. Wilborn DB  0-1  0.5  -   -   -   0.5-1   -   -   -   -   -   -  
S. Johnson DB  0-1  0.5  -   -   -   -   -   -   -   -   0.5-1   -  
A. Williams DB  0-1  0.5  -   0.5-0   -   -   -   -   -   -   -   DNP 
J. Rucker LB  0-1  0.5  -   DNP  DNP  -   0.5-1   -   -   -   DNP  DNP 
A. Dukuly DL  0-1  0.5  -   -   -   -   0.5-5   -   -   -   -   -  

 

Fumbles Game-by-Game

 

FUMBLES  no-lost  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
T. Wilborn  8-3  3-0  2-1  1-1  2-1 
S. Pratt WR  2-2  2-2  DNP 
M. Gaines QB  2-2  DNP  DNP  1-1  1-1 
T. Arrington RB  2-0  DNP  DNP  2-0 
X. Johnson  2-2  DNP  DNP  DNP  DNP  2-2  DNP  DNP  DNP 
S. Johnson  1-0  1-0 
J. Fleming WR  1-0  1-0  DNP  DNP  DNP  DNP 
M. Gist WR  1-1  1-1 
D. Hudson WR  1-1  1-1 
R. Parks RB  1-0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  1-0  DNP 
J. Taylor RB  1-0  DNP  DNP  1-0  DNP 

FUMBLES FORCED  number  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
B. Rawls 
J. Durm 
S. Johnson 
T. Wilborn 
TEAM  DNP  DNP  DNP  DNP 
S. Jones 
B. Jones  DNP  DNP 

FUMBLES RECOVERED  number  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
T. Flynn  DNP 
J. Durm 
C. Pertz WR  DNP 
TEAM  DNP  DNP  DNP  DNP 
J. Jefferson  DNP 
J. Light 
T. Ho OL 
Z McAlister 
A. Williams  DNP 
B. Rawls 


 

Passing Game-by-Game

 

#12 K. Hamilton  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
UNC Pembroke  9-18-2  50.0  58  27  2-16  54.84 
Pikeville College  11-20-2  55.0  93  36  2-7  90.56 
Chowan University  28-53-1  52.8  297  69  1-7  114.81 
Lenoir-Rhyne  8-16-1  50.0  121  49  1-7  142.27 
TOTALS  56-107-6  52.3  569  69  6-37  104.30 

#5 M. Gaines  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
UNC Pembroke  1-1-0  100.0  0-0  158.80 
Lenoir-Rhyne  1-2-0  50.0  18  18  0-0  125.60 
Catawba  3-9-0  33.3  19  2-15  51.07 
Tusculum  0-1-0  0.0  0-0  0.00 
Newberry  3-7-1  42.9  24  16  2-10  43.09 
Carson-Newman  2-2-0  100.0  15  17  1-13  163.00 
Wingate  3-8-1  37.5  23  12  3-23  36.65 
TOTALS  13-30-2  43.3  106  18  8-61  59.68 

#10 T. Wilborn  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Catawba  0-3-0  0.0  1-4  0.00 
Tusculum  1-4-0  25.0  0-0  113.80 
Newberry  0-2-0  0.0  0-0  0.00 
Mars Hill  0-4-0  0.0  1-5  0.00 
Carson-Newman  2-7-2  28.6  11  10  0-0  -15.37 
TOTALS  3-20-2  15.0  14  10  2-9  17.38 

#7 D. Hudson  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Tusculum  1-1-0  100.0  35  35  0-0  394.00 
Carson-Newman  0-1-1  0.0  0-0  -200.00 
TOTALS  1-2-1  50.0  35  35  0-0  97.00 


 

All-Purpose Yards Game-by-Game

 

ALL-PURPOSE YARDS  total  uncp   pc   cufb   lru   cat   tc   new   mhc   c-n   wu  
S. Johnson  584  23  41  198  64  63  84  41  70 
T. Wilborn  533  39  18  48  193  80  90  29  28 
J. Taylor  496  113  110  32  DNP  DNP  56  60  32  93  DNP 
D. Hudson  442  20  90  128  35  66  27  16  10  18  32 
D. Wilson  291  15  24  29  -4  49  67  34  44  27 
S. Pratt  220  24  99  19  38  DNP  29 
Da. Williams  118  DNP  35  46  21  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  16 
B. Spinks  110  DNP  42  48  20 
H. Carriel  94  83  10  DNP 
T. Arrington  84  -3  10  DNP  DNP  73 
M. Gaines  79  DNP  DNP  22  20  -1  48  -13  -4 
X. Johnson  74  DNP  DNP  DNP  DNP  74  DNP  DNP  DNP 
J. Light  74  29  18  26 
J. Compton  73  31  31  DNP  -5 
K. Irby  59  18  12  DNP  17  12 
S. Jones  48  48 
C. Pertz  45  -4  14  35  DNP 
M. Gist  36  29 
R. Parks  32  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  33  -1  DNP 
J. Fleming  30  DNP  DNP  DNP  14  DNP 
C. McIntosh  18  DNP  DNP  DNP  18  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
J. Hardee  10  DNP  10 
Z McAlister 
C. Lorenz 
TEAM  -2  -2 
K. Hamilton  -41  -16  -11  -7  -7  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP