Brevard

Individual Game-by-Game Summaries


 

Individual Game-by-Game

 


 

Games Played

 

##  Player  gp/gs  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
51  Abendroth, B.   3/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   ...   XXX  
36  Amos, S.   11/10  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
35  Anderson, N.   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...  
57  Barrentine, A.   8/2  XXX   ...   ...   ...   XXX   XXX   START  START  XXX   XXX   XXX  
94  Boddy, M.   1/-  ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
25  Bryce, N.   10/9  XXX   START  START  START  START  START  ...   START  START  START  START 
1   Bush,R.   10/9  XXX   START  START  START  ...   START  START  START  START  START  START 
67  Byars, C.   8/8  ...   ...   START  START  ...   START  START  START  START  START  START 
75  Campbell, C.   8/8  ...   ...   START  START  ...   START  START  START  START  START  START 
37  Candler, L.   6/-  XXX   XXX   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...   XXX   ...   XXX  
68  Carpenter, L.   7/7  ...   ...   START  START  ...   START  ...   START  START  START  START 
86  Cestrone, A.   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX  
34  Chambers, C.   6/-  XXX   ...   XXX   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX  
26  Church, D.   10/1  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   START  XXX   ...   XXX   XXX  
45  Compton, J.   6/-  XXX   XXX   ...   XXX   XXX   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...  
93  Conner, E.   8/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...  
12  Crumbaker, M.   11/10  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
33  Curcio, P.   5/-  XXX   XXX   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   XXX   XXX  
74  Davis, J.   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...  
49  Dirton, R.   7/-  XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   ...   XXX  
21  Drew, J.   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...  
8   Duff, M.   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
44  Duncan, A.   3/-  ...   ...   ...   XXX   ...   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...  
77  Fisher, T.   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...  
84  Fleming, J.   11/10  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
96  Flynn, T.   10/-  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
13  Gaillard, E.   2/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   XXX  
5   Gaines, M.   8/-  XXX   XXX   ...   XXX   ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
6   Gist, M.   11/10  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
85  Hall, J.   6/2  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   START  START  XXX   XXX   XXX  
18  Hall, S.   3/-  XXX   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   ...   ...  
52  Hardee, J.   11/10  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
30  Henry, C.   11/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
58  Hicks, S.   7/6  XXX   ...   START  START  ...   START  START  ...   START  ...   START 
7   Hudson, D.   11/10  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
9   Hughes, C.   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...  
81  Irby, K.   2/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   XXX  
92  Jefferson, J.   11/10  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
59  Johnson, B.   3/-  XXX   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
15  Johnson, X.   5/-  XXX   ...   ...   XXX   ...   XXX   ...   ...   XXX   ...   XXX  
31  Jones, C.   2/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   XXX   ...   ...   ...   ...  
14  S. Jones   11/10  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
80  Jordan, C.   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...  
83  Light, J.   6/-  ...   ...   ...   XXX   XXX   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX  
41  Little, J.   2/-  ...   ...   ...   XXX   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...  
46  Lorenz, C.   10/9  XXX   START  START  START  ...   START  START  START  START  START  START 
90  Lumbu, C.   10/-  XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  

##  Player  gp/gs  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
24  Martin, L.   6/1  ...   ...   XXX   XXX   START  XXX   XXX   ...   ...   ...   XXX  
40  Matis, J.   7/-  XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   ...  
66  Metts, Z.   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...  
89  Mitchell, R.   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   XXX  
79  Neely, D.   8/8  ...   ...   START  START  ...   START  START  START  START  START  START 
23  Parks, R.   6/-  ...   ...   ...   XXX   ...   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX  
88  Pertz, C.   7/-  ...   ...   XXX   XXX   ...   XXX   XXX   XXX   XXX   ...   XXX  
3   Pratt, S.   11/-  XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
16  Ravenal, D.   1/-  XXX   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...  
54  Rawls, B.   11/10  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
91  Ray, R.   11/10  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
28  Reynolds, C.   3/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   ...   XXX  
56  Richardson, Ja.  8/8  ...   ...   START  START  ...   START  START  START  START  START  START 
82  Sikes, J.   8/7  ...   START  START  START  ...   START  ...   XXX   START  START  START 
11  Simunyu, P.   11/10  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
47  Stanley, D.   4/-  ...   XXX   ...   XXX   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   XXX  
95  Taylor, Z.   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...  
50  Thompkins, P.   1/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   ...   ...   ...  
39  Thompson, Z.   3/-  ...   ...   ...   ...   ...   XXX   ...   ...   XXX   ...   XXX  
17  Watts, E.   10/-  ...   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX   XXX  
4   White, D.   7/-  XXX   ...   XXX   XXX   ...   XXX   ...   ...   XXX   XXX   XXX  
32  Williams, A.   11/10  XXX   START  START  START  START  START  START  START  START  START  START 
42  Wilson, C.   7/1  XXX   XXX   XXX   XXX   ...   ...   XXX   XXX   ...   START  ...  

 

Total Tackles Game-by-Game

 

TOTAL TACKLES  ua-a  total  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
S. Jones LB  68-48  116  3-6   4-0   11-5   5-5   7-0   4-7   8-4   11-4   2-6   9-7   4-4  
Simunyu, P. LB  53-32  85  0-1   4-3   3-5   8-3   8-3   8-2   4-2   5-3   4-5   6-3   3-2  
Rawls, B. LB  43-27  70  4-1   1-0   3-2   7-6   7-1   0-3   7-5   3-4   3-1   2-2   6-2  
Gist, M.  44-15  59  6-3   3-1   2-1   4-1   6-2   3-1   5-2   3-3   3-1   2-0   7-0  
Jefferson, J. DL  36-15  51  2-0   1-3   5-3   3-2   4-0   1-2   6-1   3-1   1-1   5-1   5-1  
Amos, S. DB  28-14  42  1-2   1-1   1-1   3-0   2-0   2-2   5-3   7-1   5-3   -   1-1  
Ray, R. DL  21-20  41  1-4   0-1   4-1   1-2   4-0   1-1   2-1   2-1   2-3   4-3   0-3  
Hudson, D.  28-11  39  -   4-0   6-0   3-0   3-2   1-2   1-1   5-2   0-1   3-1   2-2  
Hardee, J. DL  15-14  29  0-2   1-0   2-3   1-0   3-0   2-1   2-1   0-4   0-1   2-2   2-0  
Williams, A. DB  22-6  28  0-1   3-0   5-2   2-0   2-0   2-2   1-0   2-0   2-1   1-0   2-0  
Lumbu, C. DL  12-13  25  2-3   DNP   0-1   1-1   1-0   0-2   2-0   3-0   1-3   1-3   1-0  
Wilson, C.  19-5  24  1-2   2-0   2-0   3-0   DNP   DNP   4-2   3-1   DNP   4-0   DNP  
Flynn, T. DL  14-7  21  0-1   1-0   4-1   3-2   DNP   1-0   1-0   0-2   1-0   1-0   2-1  
Candler, L. LB  12-8  20  1-6   2-1   DNP   DNP   4-0   -   DNP   DNP   2-1   DNP   3-0  
Barrentine, A. LB  8-8  16  1-2   DNP   DNP   DNP   1-0   4-3   0-1   -   0-2   -   2-0  
White, D. DB  14-2  16  1-1   DNP   -   6-1   DNP   1-0   DNP   DNP   1-0   4-0   1-0  
Dirton, R. DB  13-1  14  2-0   DNP   DNP   3-0   1-0   2-0   2-0   DNP   2-1   DNP   1-0  
Duff, M. DB  9-5  14  0-1   3-0   -   -   DNP   1-0   1-0   1-0   2-2   1-2   -  
Conner, E. DL  6-7  13  1-0   1-1   1-0   0-2   DNP   0-2   1-0   0-1   2-1   DNP   DNP  
Hicks, S. LB  6-6  12  3-1   DNP   0-4   3-1   DNP   -   -   DNP   -   DNP   -  
Chambers, C. LB  6-1  -   DNP   1-0   DNP   DNP   0-1   DNP   DNP   1-0   2-0   2-0  
Lorenz, C.  4-2  0-1   1-0   -   2-1   DNP   -   -   -   -   -   1-0  
Pertz, C.  5-1  DNP   DNP   1-0   2-0   DNP   1-0   1-0   -   0-1   DNP   -  
Boddy, M. DL  3-1  DNP   DNP   DNP   3-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Church, D.  3-1  -   1-0   1-0   0-1   1-0   -   -   -   DNP   -   -  
Curcio, P. DB  2-2  0-2   1-0   DNP   DNP   DNP   -   DNP   DNP   DNP   1-0   -  
Parks, R.  4-0  DNP   DNP   DNP   1-0   DNP   1-0   DNP   1-0   -   1-0   -  
Matis, J.  2-1  1-0   -   DNP   -   -   1-0   -   0-1   DNP   DNP   DNP  
Fleming, J.  2-1  1-1   -   -   -   -   -   -   -   1-0   -   -  
Hall, S. LB  0-3  -   DNP   DNP   DNP   DNP   -   DNP   DNP   0-3   DNP   DNP  
Thompson, Z. LB  2-1  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   -   DNP   DNP   0-1   DNP   2-0  
Duncan, A. LB  3-0  DNP   DNP   DNP   2-0   DNP   -   1-0   DNP   DNP   DNP   DNP  
Light, J.  3-0  DNP   DNP   DNP   1-0   1-0   -   DNP   DNP   -   1-0   -  
Johnson, B. LB  3-0  1-0   DNP   DNP   1-0   1-0   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Stanley, D. LB  0-2  DNP   0-1   DNP   0-1   DNP   -   DNP   DNP   DNP   DNP   -  
Little, J. DB  1-1  DNP   DNP   DNP   1-1   DNP   -   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
Ravenal, D. DB  0-1  0-1   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP  
TEAM  1-0  -   -   -   -   -   -   -   -   -   1-0   -  
Pratt, S.  1-0  1-0   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Jordan, C.  0-1  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   0-1   DNP   DNP  
Crumbaker, M.  1-0  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1-0  
Jones, C. DB  1-0  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   -   1-0   DNP   DNP   DNP   DNP  
Hall, J.  1-0  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   -   -   -   -   1-0   -  
Gaillard, E. DB  0-1  DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   DNP   0-1   DNP   -  

 

Rushing/Receiving Game-by-Game

 

RUSHING  no-yds/td  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
Bryce, N. RB  119-598/5  14-192/1  18-68/2  28-128/2  13-77/0  6-7/0  9-21/0  DNP  9-30/0  0-0/0  10-43/0  12-32/0 
Crumbaker, M. QB  156-539/3  13-22/1  20-112/1  14-58/1  8-24/0  22-74/0  22-98/0  21-72/0  10-15/0  0-0/0  11-8/0  15-56/0 
Fleming, J. WR  50-331/3  6-43/1  10-44/0  2-110/1  6-45/1  0-0/0  0-0/0  2-41/0  8-21/0  7-25/0  3-3/0  6--1/0 
Pratt, S.  51-232/3  1-3/0  7-28/1  0-0/0  5-36/0  1-2/0  7-58/1  12-61/1  3-1/0  2-1/0  3-1/0  10-41/0 
Church, D. FB  61-225/5  6-41/2  7-14/1  4-19/0  1-1/0  5-54/0  13-36/0  12-26/0  7-25/2  DNP  4-3/0  2-6/0 
Bush,R.  32-190/1  4-59/0  7-34/0  5-34/0  3-31/0  DNP  1-0/0  6-11/1  0-0/0  3-6/0  0-0/0  3-15/0 
Martin, L. WR  29-160/2  DNP  DNP  4-26/0  9-93/2  5--12/0  5-28/0  6-25/0  DNP  DNP  DNP  0-0/0 
Johnson, X. RB  22-94/1  5-23/0  DNP  DNP  2-7/0  DNP  0-0/0  DNP  DNP  15-64/1  DNP  0-0/0 
Parks, R. RB  2-65/0  DNP  DNP  DNP  2-65/0  DNP  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
Compton, J.  23-41/0  5-3/0  4-13/0  DNP  6-17/0  1-2/0  DNP  DNP  DNP  4--6/0  3-12/0  DNP 
Sikes, J. WR  1-19/0  DNP  0-0/0  0-0/0  1-19/0  DNP  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
Gaines, M. QB  22-14/1  2-12/1  1--1/0  DNP  2--1/0  DNP  6--3/0  DNP  1-3/0  8--10/0  1-14/0  1-0/0 
Hughes, C. QB  3--1/0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  3--1/0  DNP  DNP 
Pertz, C. WR  1--4/0  DNP  DNP  0-0/0  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1--4/0  DNP  0-0/0 
TEAM  10--5/0  1-0/0  DNP  DNP  1--2/0  3-0/0  DNP  DNP  DNP  0-0/0  5--3/0  DNP 
Watts, E. WR  1--14/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1--14/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 

RECEIVING  no-yds/td  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
Watts, E. WR  8-149/2  DNP  0-0/0  0-0/0  1-13/0  0-0/0  1-8/1  2-67/1  2-20/0  1-5/0  0-0/0  1-36/0 
Martin, L. WR  4-124/2  DNP  DNP  0-0/0  2-36/1  1-73/1  1-15/0  0-0/0  DNP  DNP  DNP  0-0/0 
Fleming, J. WR  4-51/0  1-15/0  0-0/0  1-5/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-27/0  0-0/0  1-4/0  0-0/0  0-0/0 
Pertz, C. WR  3-48/0  DNP  DNP  0-0/0  1-10/0  DNP  0-0/0  0-0/0  1-7/0  0-0/0  DNP  1-31/0 
Sikes, J. WR  4-41/0  DNP  3-28/0  0-0/0  0-0/0  DNP  0-0/0  DNP  1-13/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
Bryce, N. RB  3-37/1  0-0/0  0-0/0  0-0/0  2-30/1  0-0/0  1-7/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
Pratt, S.  1-36/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  1-36/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 
Church, D. FB  3-22/0  1-6/0  1-9/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  DNP  1-7/0  0-0/0 
Bush,R.  1-9/0  0-0/0  1-9/0  0-0/0  0-0/0  DNP  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0  0-0/0 


 

Return Stats Game-by-Game

 

PUNT RETURNS  no-yds  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
Duff, M.   9-22  2-5  3-11  2-6  DNP  1--3  1-3 
TEAM   1-10  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  1-10  DNP 
Light, J.   1-1  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  1-1 

KICK RETURNS  no-yds  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
Fleming, J.   13-262  1-13  1-9  1-30  1-12  1-20  5-135  3-43 
Pratt, S.   12-241  1-29  1-20  3-51  5-91  1-27  1-23 
Martin, L.   10-220  DNP  DNP  3-113  1-15  1-18  1-5  4-69  DNP  DNP  DNP 
Bush,R.   4-49  1-14  DNP  1-10  1-10  1-15 
Church, D.   1-19  1-19  DNP 
Richardson, Ja.  1-10  DNP  DNP  1-10  DNP 
Lorenz, C.   1-9  DNP  1-9 

INT. RETURNS  no-yds  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
Gist, M.   5-157  1-6  2-92  1-20  1-39 
Hudson, D.   3-60  1-30  1-30  1-0 
White, D.   1-59  1-59  DNP  DNP  DNP  DNP 
Amos, S.   1-0  1-0 
Williams, A.   1-4  1-4 
Simunyu, P.   1-0  1-0 

FUMBLE RETURNS  no-yds  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
Amos, S.   1-57  1-57 


 

Sacks Game-by-Game

 

SACKS  ua-a  total  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
Jefferson, J. DL  7-2  -   1-4   4-16   1-11   1-2   -   1-8   1-9   -   -   -  
Rawls, B. LB  3-3  1-5   -   1-0   -   -   -   1-0   1-0   1-4   1-10   -  
Ray, R. DL  4-1  1-4   -   3-9   -   -   -   -   1-6   -   -   -  
Simunyu, P. LB  0-4  -   2-8   1-0   1-0   -   -   -   -   -   -   -  
S. Jones LB  4-0  1-3   -   2-11   -   -   1-7   -   -   -   -   -  
Flynn, T. DL  1-2  1-2   -   1-0   -   DNP  -   1-4   -   -   -   -  
Hardee, J. DL  1-1  1-1   -   -   -   -   -   1-5   -   -   -   -  
Lumbu, C. DL  1-1  -   DNP  -   -   -   -   -   1-6   -   1-0   -  
Conner, E. DL  1-1  -   1-2   1-2   -   DNP  -   -   -   -   DNP  DNP 
Boddy, M. DL  1-0  DNP  DNP  DNP  1-12   DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Chambers, C. LB  1-0  -   DNP  1-1   DNP  DNP  -   DNP  DNP  -   -   -  

 

Tackle For Loss Game-by-Game

 

TACKLES FOR LOSS  ua-a  total  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
Simunyu, P. LB  13-3  14.5  -   4.0-24   -   1.0-2   3.0-9   1.0-2   -   1.0-1   0.5-1   3.0-12   1.0-4  
Jefferson, J. DL  11-3  12.5  -   1.0-6   3.0-16   2.0-14   1.0-2   0.5-2   2.0-12   2.0-11   -   1.0-1   -  
S. Jones LB  11-2  12.0  2.5-6   -   3.0-16   1.0-12   -   1.5-8   2.0-3   -   -   2.0-3   -  
Rawls, B. LB  9-0  9.0  2.0-6   -   -   3.0-5   1.0-4   -   -   1.0-1   1.0-4   1.0-10   -  
Ray, R. DL  5-1  5.5  1.0-4   0.5-2   2.0-9   -   -   -   1.0-3   1.0-6   -   -   -  
Hardee, J. DL  4-2  5.0  0.5-1   1.0-4   -   -   1.0-2   1.0-1   1.0-5   -   0.5-0   -   -  
Gist, M.  4-0  4.0  1.0-3   -   -   -   -   -   1.0-1   1.0-6   -   -   1.0-3  
Conner, E. DL  3-1  3.5  -   1.5-7   1.0-2   -   DNP  -   -   -   1.0-4   DNP  DNP 
Wilson, C.  3-0  3.0  1.0-1   -   -   -   DNP  DNP  -   1.0-2   DNP  1.0-2   DNP 
Flynn, T. DL  2-1  2.5  0.5-2   -   -   1.0-2   DNP  -   1.0-4   -   -   -   -  
Hudson, D.  2-0  2.0  -   1.0-4   -   -   -   -   -   -   -   1.0-2   -  
Boddy, M. DL  2-0  2.0  DNP  DNP  DNP  2.0-13   DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Barrentine, A. LB  2-0  2.0  -   DNP  DNP  DNP  1.0-2   1.0-2   -   -   -   -   -  
Duff, M. DB  1-1  1.5  0.5-2   -   -   -   DNP  -   -   -   1.0-2   -   -  
Lumbu, C. DL  1-0  1.0  -   DNP  -   -   -   -   -   1.0-6   -   -   -  
Amos, S. DB  1-0  1.0  -   -   -   -   -   -   -   1.0-1   -   -   -  
Chambers, C. LB  1-0  1.0  -   DNP  1.0-1   DNP  DNP  -   DNP  DNP  -   -   -  
Duncan, A. LB  1-0  1.0  DNP  DNP  DNP  1.0-3   DNP  -   -   DNP  DNP  DNP  DNP 

 

Fumbles Game-by-Game

 

FUMBLES  no-lost  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
Crumbaker, M. QB  11-3  2-0  1-1  1-0  2-1  3-1  2-0 
Gaines, M. QB  4-3  DNP  1-0  DNP  DNP  3-3 
Bush,R.  3-2  DNP  1-1  2-1 
Bryce, N. RB  3-3  1-1  1-1  DNP  1-1 
Duff, M.  2-0  1-0  DNP  1-0 
Pratt, S.  2-1  1-1  1-0 
Church, D. FB  2-2  1-1  DNP  1-1 
Compton, J.  2-0  1-0  DNP  DNP  DNP  DNP  1-0  DNP 
Watts, E. WR  1-0  DNP  1-0 
TEAM  1-0  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  1-0  DNP 
Fleming, J. WR  1-0  1-0 
Hughes, C. QB  1-1  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  1-1  DNP  DNP 
Martin, L. WR  1-0  DNP  DNP  1-0  DNP  DNP  DNP 

FUMBLES FORCED  number  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
Gist, M. 
Rawls, B. 
Simunyu, P. 
Boddy, M.  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
TEAM  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Hardee, J. 
Jefferson, J. 

FUMBLES RECOVERED  number  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
Jefferson, J. 
Amos, S. 
Rawls, B. 
Hall, S.  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
TEAM  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Barrentine, A.  DNP  DNP  DNP 
Chambers, C.  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Ray, R. 
Hudson, D. 


 

Passing Game-by-Game

 

#12 Crumbaker, M.  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Edward Waters  2-3-0  66.7  21  15  0-0  125.47 
Pikeville College  4-6-1  66.7  37  13  1-4  85.13 
Chowan  1-4-0  25.0  1-7  35.50 
Southern Virginia  1-3-1  33.3  13  13  0-0  3.07 
Lenoir-Rhyne  1-1-0  100.0  73  73  0-0  1043.20 
Wingate  1-2-0  50.0  0-0  248.60 
Tusculum College  3-4-0  75.0  94  34  0-0  354.90 
Mars Hill  1-7-0  14.3  11  11  0-0  27.49 
Catawba  1-3-1  33.3  0-0  -13.73 
Newberry  2-5-1  40.0  67  36  1-2  112.56 
TOTALS  17-38-4  44.7  336  73  3-13  124.01 

#5 Gaines, M.  Comp-Att-Int  Pct  Yards  TD  Long  Sack-Yds  Effic 
Pikeville College  1-1-0  100.0  0-0  175.60 
Southern Virginia  5-11-0  45.5  76  31  1-7  163.49 
Wingate  2-6-0  33.3  22  15  2-22  64.13 
Mars Hill  4-11-0  36.4  65  36  0-0  86.00 
Carson-Newman  2-4-0  50.0  0-0  68.90 
Newberry  0-2-0  0.0  0-0  0.00 
TOTALS  14-35-0  40.0  181  36  3-29  102.30 


 

All-Purpose Yards Game-by-Game

 

ALL-PURPOSE YARDS  total  ewc   pc   cufb   svu   lru   wu   tc   mhc   c-n   cat   new  
Fleming, J.  644  58  44  115  58  30  80  41  164  42 
Bryce, N.  635  192  68  128  107  28  DNP  30  43  32 
Crumbaker, M.  539  22  112  58  24  74  98  72  15  56 
Pratt, S.  509  32  48  36  58  61  88  92  28  64 
Martin, L.  504  DNP  DNP  139  144  79  48  94  DNP  DNP  DNP 
Church, D.  266  47  23  19  54  55  26  25  DNP  10 
Bush,R.  248  73  43  34  31  DNP  11  10  16  30 
Gist, M.  157  92  20  39 
Watts, E.  135  DNP  13  -14  67  20  36 
Johnson, X.  94  23  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  64  DNP 
Parks, R.  65  DNP  DNP  DNP  65  DNP  DNP 
Sikes, J.  60  DNP  28  19  DNP  DNP  13 
Hudson, D.  60  30  30 
White, D.  59  59  DNP  DNP  DNP  DNP 
Pertz, C.  44  DNP  DNP  10  DNP  -4  DNP  31 
Compton, J.  41  13  DNP  17  DNP  DNP  DNP  -6  12  DNP 
Duff, M.  22  11  DNP  -3 
Gaines, M.  14  12  -1  DNP  -1  DNP  -3  DNP  -10  14 
Ray, R.  12  12 
Richardson, Ja.  10  DNP  DNP  10  DNP 
Lorenz, C.  DNP 
TEAM  -2 
Williams, A. 
Light, J.  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP 
Hughes, C.  -1  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  DNP  -1  DNP  DNP