Greensboro vs Brevard: Senior Day (Courtesy of Tommy Moss)